---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۵/۰۴/۲۰

فریاد حمایت از آزادی قدس شریف در جاده های شهر هرات

سال 1395 سالی است که فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین، فریاد آزادی بیت المقدس، فریاد ایستادگی  و مبارزه علیه اشغالگریهای اسرائیل غاصب با پشتیبانی و حمایت صهیونیزم بین الملل و استکبار جهانی در تبانی و سکوت ننگین جهان عرب و در یک جمله فریاد با شکوه و غرورآفرین «روز جهانی قدس» از کنج مساجد و تکایای ولایت هرات انتقال و به جاده های شهر هرات طنین افگند، برای اولین بار در تاریخ این شهر پیر و جوان، زن  و مرد از تمام نقاط شهر هرات گردهم آمده و در یک مکان و یک صف و یک هدف فریاد آزادی قدس شریف را زمزمه کردند.«دندان رژیم صهیونیستی را با سنگ مقاومت باید شکست»؛ این یکی از شعارهای بود که راهپیمایان با خود حمل می کردند  این شعار مفهوم ایستادگی و مبارزه قهرمانانه ملت مجاهد فلسطین طی سالیان دراز علیه رژیم متجاوز صهیونیستی را در ذهن هر انسانی تداعی می کند مبارزه که فقط با سنگ در برابر توپ و طیاره و تانک ادامه داشته و هر روز باعث درماندگی رژیم صهیونیستی شده است. و هراتیان نیز از فرسنگ ها دور به این مبارزه برحق برادران فلسطینی شان صحه گذاشتند و حمایت خویش را با راهپیمایی با شکوهی در مرکز شهر هرات اعلان نمودند.
یکی دیگر از شعارهای که در این روز راهپیمایان با خود حمل می کردند با این مضمون بود «جهاد تنها زبانی است که برای رژیم صهیونیستی قابل فهم است» به این مفهوم که رژیم صهیونیستی طی شصت و چند سال اشغال فلسطین از هیج جنایتی علیه مردم این کشور دریغ نکرده و به هیج اصول، معاهده و قطعنامه ای پایبند نبوده تنها واژه های که نزد این رژیم قابل فهم است تجاوز،کشتار، بمباران، توحش چیزی دیگری نبوده است. این خود نشانگر این است که ملل مسلمان راه جز مبارزه علیه این رژیم تا سرکوبی و زبونی کامل آن را ندارد.
نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف که بنیانگزاران حرکت عظیم روز جهانی قدس در افغانستان هستند این بار با راه اندازی حرکت عظیم و پرشور حمایت از آزادی و هویت اسلامی بیت المقدس و روز حمایت از فلسطین و قدس در هرات، نشان دادند که مردم مسلمان و متدین هرات همچنان به حمایت از برادران و خواهران دینی و ایمانی شان در فلسطین پایبندند و این فریاد و شکوه حضور در  این روز از عمق وجودشان سرچشمه گرفته است.
آنچه در این راهپیمایی حایز اهمیت زیادی بود، حضور ساده و بی آلایش زنان روزه دار در کنار برادران شان بود که به این راهپیمایی و حضور، معنی دیگری می داد.
خوشبختانه این راهپیمایی با شکوه در کمال آرامش و در امنیت کامل برگزار گردید.