---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۶/۲۵

تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف

شايد كارمندان و خدمه هوتل هاي شهركابل و ساير شهرهاي افغانستان در واپسين روزهاي برج اسد سالروان با كارهاي تبليغات انتخاباتي خو و انس گرفته بودند، اما اجتماع مورخ 15 اسد 1388 از همه تفاوت داشت. زيرا در سالن هولت هرات، در شهر كابل جمعي از علما و خبرگان افغانستان در رابطه به مسايل بزرگ تري حرف مي‌زدند، موضوع، فلسطين بود و حراست از هويت اسلامي قدس شريف.
در واقع بازي كردن با كارت قدس در افغانستان بعد از حوادث 11 سپتمبر 2001 از زاويه ديد برخي ها كاري است شبيه به انتحار سياسي، كه امروز بدون درنظرداشت اين دكترين، آقاي مولوي محمدمختار مفلح
به آن دست يازيد و ديدگاه نهضت اسلامي را كه حالا او عهده داري مي‌كند از ابهام بيرون آورد.
اما منطق اين اقدام، از طرز تلقي و برداشت رهبري نهضت اسلامي آب مي‌خورد كه رسيدگي به قضاياي جهان اسلام را جزء وجايب شرعي يك مسلمان پنداشته است و در ضمن روحية دوران جهاد كه تصريحات و تلويحات بيشماري در رابطه به فلسطين و بيت المقدس داشت نيز انگيزه ديرپاي رهبري نهضت بايد باشد كه نهضت خود از جريان جهاد مايه گرفته است.
افزون به دلايل فوق، معادله‌يي كه نهضت اسلامي در رابطه به حل مشكل افغانستان به آن دست يافته اين است كه نهضت، مشكل افغانستان را در ارتباط مستقيم و نزديك با مسأله فلسطين دانسته است.
بنابر آنچه در بالا تذكر داده شد، آقاي مفلح سه عامل عمده را براي پرداختن به قضيه فلسطين و قدس شريف را جدي برشمرده و آن سه موضوع را درون مايه تصميم گيري در باره قدس اعلان داشته اند كه ذيلاً توضيح مي‌شود:
1- عامل ديني و مسئوليت شرعي مسلمانان.
2- انگيزه تاريخي و ارزشي موضوع فلسطين.
3- عنصر ويژة رابطه بحران افغانستان به قضيه فلسطين.
اين سه عنوان محور اصلي و انديشگي صحبت آقاي مفلح بود كه گشايشگر جلسه واقع شد، كه البته ايشان در لابلاي صحبت خود به موضوع فوق تصريحات بيشماري داشتند.
استقبال حاضران:
نخست اينكه، حاضران اين نشست داراي پيشنة شناخت در مورد فلسطين بوده و با اينكه برخي از شخصيت هاي طراز نخست نهضت اسلامي دهه‌هاي قبل از پنجاه بوده اند، داراي انديشه هاي ناب در مورد قضاياي جهان اسلام بوده و به ويژه در باب فلسطين داراي مطالعات وسيع و همه جانبه يي بوده اند.
بدين مبنا سخن راندن از داعية قدس در محضر اين جمع گرچند كار دشواري را در پي نداشته است اما، چون هر يك به چند و چون قضيه آگاهي كامل داشته اند ايجاب مي‌كرد تا بحثي همه جانبه و جامع الاطراف با آنان صورت بگيرد.
بدون شك آغازه اين بحث درميان اين طيف با استقبال وسيع و همه جانبه‌يي روبرو شده و اين بخش از داعية نهضت اسلامي نخستين (حمايت از مسجدالاقصي) را كه تا اين به فراموشي سپرده شده بود را جزء اساسي وظايف يك مسلمان در دنياي معاصر پنداشتند.
البته در گفتمان فلسطين كه از سوي آقاي مفلح عنوان گرديده بود برخي از پرسش هايي مطرح گرديد كه بيشترينه روي تداوم اين جريان، موانع موجود برسر راه اين حركت و هكذا موضوع تمويل و پشتيباني آن تمركز داشت.
در اين قسمت ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح گرديد، نگراني‌هايي از قبيل دلسردي هاي جريان هاي اسلامي از عملكرد برخي اشخاص، در طول سال هاي مبارزه و عقب گرد ها.
در جوّ افغانستان كه آميخته از بي‌اعتمادي است، پديد آمدن اين گونه ديدگاه ها شايد تا حدودي امري طبيعي باشد اما در اين محفل فضا كاملاً متفاوت بود، اينجا يك آدرس مكلف به رفع اين شبه و بي‌اعتمادي ها نبود بلكه روحية جمعي و ديدگاه‌ كلي اشتراك كنندگان طوري بود كه به همه پرسش‌هايي كه از اين دست مطرح مي گرديد را پاسخ مي‌داد، نمونه آن را در اين نشست واكنش صريح و جدي اكثريت از اشتراك كنندگان در برابر اين ديدگاه (با موانع بر سر راه چون مسايل امنيتي چگونه كنار آمد؟) را مي‌توان نام برد.
مهمترين نكته‌يي كه روي آن تأكيد گرديد و مي‌شود محور اين نشست نيز آن را توصيف نمود همان اصل ضرورت وجود اين نهاد بود كه همه اعضاي شركت كننده بدون اختلاف به آن اتفاق نظر داشته و روي با روي و تكامل آن اصرار ورزيدند.
آنچه در اين مجلس بيشتر جلب توجه مي‌كرد همان عمق خودباوري بود كه در ديد و انديشه همه اشتراك كنندگان تجلي داشت. شايد براي برخي از ملت ها در بيرون از افغانستان كه كار افغانستان را تمام شده گمان كرده اند و به پندار آنان جريان هاي اسلامي با توجه به حضور سنگين نظامي و سياسي قدرت هاي غير اسلامي ديگر از فعاليت باز مانده و ورشكست شده اند، باور كردني نباشد كه در افغانستان و در قلب پايتخت آن روي حادترين موضوع جهان اسلام اين گونه انگشت گذاشته مي‌شود.
شايد اگر همين نكته درست به تحليل گرفته شود و جوانب آن به طور دقيق موشكافي شود، براي حفظ هويت اسلامي كشور موثر شناخته شده و براي استقلال كشور نيز سند و دليل واضحي قلمداد گردد.
افغانستان امروز به تعبير بعضي ها سرزمين كميسيون ها، جلسات و سيمينارهاست، اما آنچه در همه مجالس ديده شده است خود موارد اهداف گذرا و موسمي يي بوده است كه كمتر ثمره يي براي اهداف كلان ملي و كلي كشور داشته است. اما اين نشست به نتايج و اهداف خود ازآغاز توجه داشته و منافع ملي را در نظر گرفته بود.
جلسه مقدماتي بنيان گذاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف، ازاين دست حايز اهميت است كه داعيه فلسطين كه در متن عقيده اسلامي يك شخص جا دارد مدت ها بود كه به حاشيه برده شده و هرازگاهي تريبيون هاي مختلف در پي خاموش سازي اين داعيه در كشور بوده اند ولي متوجه نشده بودند كه اين مسأله، بدون اندك خمودي با زندگي مردم زندگي كرده و هرگز استهلاك نپذيرفته است.
البته عدم هماهنگي جريان هاي اسلامي كشور و دست كم گرفتن قضية فلسطين و به رسميت نشناختن رابطه قدس و فلسطين با بحران افغانستان، پديده هايي بوده كه در طيف جريان هاي اسلامي افغانستان نيز ديده شده است و اين رويكرد در اين مجلس نيز به گونه هاي مختلفي خود را نشان مي‌داد.
اما در مجموع كفة جهت موافق اين داعيه در اين جلسه سنگيني محسوسي داشت كه حمايت قاطبة جهت هاي اسلامي يي كه در اين نشست حضور بهم رسانده بودند گواه صدق آن است.
در فرجام به گونه نتيجه گيري از جلسه مواد زيرين را مي‌توان يادداشت نمود:
1- استقبال نشست همگاني از وجود و تاسيس يك نهاد.
2- اذعان به مشكلات و تأكيد بر ادامه اين راه.
3- جدي گرفتن اين قضيه و اجتناب از برخورد ابزاري با آن.
4- تاييد دسته جمعي و حمايت همه جانبه از گفتمان علمي، سياسي به محوريت قدس شريف كه ذريعه شخص آقاي مفلح راه انداخته شده است.

لازم به تذكر است كه اسناد مؤيد ادعاي فوق نيز درج وثايق نهضت اسلامي است كه عندالموقع دست به نشر آن خواهد زد.