---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صفحه اصلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱۳۹۳/۰۷/۲۹

اعلامیه نهضت اسلامی افغانستان در رابطه به قضایای مهم کشور وجهان اسلام به مناسبت شصت وپنجمین سالروز یوم النکبة(روز فاجعه 15 می 1948) - 25/2/1392

هموطنان عزیز وهم میهنان مومن وخداپرست !
برای هیچ کسی پوشیده نیست که کشور ما در یکی از مقاطع مهم وتاریخی خویش رسیده است. شرایط کنونی کشور چنان حایز اهمیت است که تنها خبره ، درایت ، فرهمندی حرکت های سیاسی و جریان های دینی وملی است که می تواند دراین برهه از زمان کشتی حیات مردم را که در رویارویی با موج های سهمگین است ، رهنمودی معقول و هدفمند نمایند. 
اکنون کشورعزیز ما افغانستان باسپری نمودن این همه فراز وفرود بر دوراهه انتخاب یکی از دوراه قرار دارد. نخست راه باور مندی به توانایی های مردم مسلمان افغانستان و مسیراعتماد بر توانایی های این ملت که یکی از ملت های شکوهمند تاریخ است .
راهی که درآن عزت و استقلالیت و رسیدن به قله های رفاه و سربلندی در استعدادهای بالقوه وبالفعل مردم افغانستان وبه ویژه نسل جوان کشور جستجو گردد. دراین راه آن چه برای مردم افغانستان اولویت واهمیت دارد، نصب العین جریان های سیاسی قرار خواهد داشت.
برخلاف این در نقطه مقابل ، مسیر دومی که برای برخی ها به سان گزینه نجات کشور تلقی می گردد، عبارت از روی آوردن به گزینه های تجربه شده ای است که هیچگاهی چنان فرمول هایی در کشور ما جواب نداده است . روشن است که رفتن به طرف حمایت از طرح های بستن پیمان های استراتیژیک با کشور هایی که خود عامل نابسامانی های بی شماری درکشور اند، هیچ گاه برای حال وآینده کشور مفید ثابت نگردیده است و دقیقا رفتن به طرف عقد چنین پیمان هاآنچه برای مردم ما به ارمغان خواهد آورد همانا بهانه برای قوس وکش های زیادی از سوی دستگاه های مختلف استخباراتی منطقه وجهان خواهد بود.
ملت عزیز و گرانسنگ افغانستان!‌
نهضت اسلامی افغانستان که یکی از باسابقه ترین جریان های سیاسی وتربیتی کشور را در تاریخ مبارزات خود داراست ، دراین شرایط کنونی اوضاع را به شدت و جدیت تام مراقبت نموده و به حساسیت های وضعیت فعلی کشور وقوف کامل دارد.  از این رو مناسب می داند تا یک بار دیگر در برابر مردم عزیز خود قرار گرفته و آمادگی خویش را برای ادای دین ومسؤولیت در برابراین ملت عزیز ابراز نماید .
نهضت اسلامی افغانستان بنابر این که یکی از نهاد های شناخته شده اسلامی وملی کشور است ، این حق را برای خویش محفوظ می دارد که در برابر قضایایی که مستقیما به سرنوشت مردم ما ارتباط دارد و کیان ملت عزیز مارا تحت تاثیر قرارمیدهد، ساکت ننشسته بلکه خود منبری گردد برای بلند نمودن خواست مردم عزیز کشور . ملتی که در بیشتر از سه دهه طعم خود سری های دسته های حاکم را خورده اند وامروز تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش تحمیل دیدگاه هایی ناخواسته نیستند.
ملت با شکوه کشور !
نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس همانگونه که بارها تکرار داشته است ، درد افغانستان را در یک چارچوب بزرگ به بررسی گرفته است. نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس معتقد اند که بحران افغانستان همان گونه که خود می تواند در امنیت ، آسایش و رفاه سایر کشور های اسلامی اثر گذارد، همچنان سایر بحران های جهان اسلام نیز می تواند چنین تاثیری داشته باشد . ازاین منظر آنچه که در سرزمین فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی اعمال می شود ، خود در عین حالی که نقض گسترده حقوق ملت فلسطین و هتک حرمت به مقدسات جهان اسلام را به نمایش می گذارد، بر اوضاع کشور اسلامی ما که خود در چنبره کشورهای سلطه گر قراردارد ، نیز تهدید به حساب می آید.  از این رو نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس روز بروز غده سرطانی اسرائیل را که درقاموس جهان اسلام زیر نام روز نکبت وفاجعه شناخته شده است را به شدید ترین کلمات تقبیح نموده و یک بار دیگر انزجار خویش را دربرابر این پدیده که خود چرثومه ای از فساد وتبهکاری درمنطقه است ، ابراز نموده آرزو مند است تا بروز این فاجعه خود درسی باشد برای هشیار زیستی و هشیار بودن مسلمانان .
درعین حال آنچه که درسوریه می گذرد به هیچ صورت به نفع مردم آن کشور وجهان اسلام نیست ونهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس قتل وکشتار مردم بی دفاع آن کشور را به شدت محکوم نموده وراه نجات جامعه سوری را در صلح و کنار گذاشتن اسلحه می داند تا مقدمات به وجود آمدن یک حکومت راستین اسلامی درآن کشور فراهم آید. در فرجام یک بار دیگر نهضت اسلامی افغانستان که اکنون در آغازین فصل ثبت مجدد خود در وزارت عدلیه به سرمی برد، آماد گی خودبرای خدمت گزاری برای مردم شریف ونجیب کشور را نصب العین خود قرار داده و در مسیر حیات سیاسی و اقتصادی کشور با آنان خواهد بود و هستی خود را در خدمت گزاری به این مردم می داند.